Bottom are sample of certified operator sanctioned by Malaysia Sports Aviation Federation. T2 rating are required to bring another passenger.

*all official MSAF license are available in mobile application ‘SAMS SPORTS AVIATION’

Companies registered under act 2016(ACT 777) are required to provide registration certificate, insurance coverage, sanction from National Sports governing body and have to comply to Kod Sukan Selamat– Ministry of Youth and Sports.

Malaysian Law ACT 576 (AKTA PEMBANGUNAN SUKAN 1997) SUBSEKSYEN 36

Syarikat hendaklah memohon untuk mendapatkan lesen untuk
beroperasi

36. (1) Sesuatu syarikat tidak boleh terlibat dalam apa-apa aktiviti
sukan atau dalam apa-apa aktiviti lain yang berkaitan dengan sukan,
yang ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan-peraturan, melainkan
jika ia dilesenkan untuk berbuat demikian oleh Pesuruhjaya.

(2) Lesen yang disebut dalam subseksyen (1) boleh dikenakan fi
dan apa-apa syarat yang difikirkan oleh Pesuruhjaya patut dikenakan.

(3) Pesuruhjaya boleh, apabila berpuas hati bahawa ada alasan
yang munasabah untuk berbuat demikian, membatalkan lesen yang

dikeluarkan kepada suatu syarikat di bawah seksyen ini setelah
memberi syarikat itu peluang untuk membuat representasi kepadanya.

(4) Mana-mana syarikat yang melanggar subseksyen (1)
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda
tidak kurang daripada lima puluh ribu ringgit tetapi tidak lebih
daripada lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(5) Jika suatu kesalahan di bawah seksyen ini telah dilakukan
oleh suatu syarikat, mana-mana orang yang pada masa pelakuan
kesalahan itu ialah seorang pengarah, ketua pegawai eksekutif, ketua
pegawai operasi, pengurus, setiausaha atau pegawai serupa lain bagi
syarikat itu atau yang berupa bertindak atas mana-mana sifat
sedemikian atau yang dengan apa-apa cara atau pada apa-apa takat
bertanggungjawab bagi pengurusan apa-apa hal ehwal syarikat itu
atau yang membantu dalam pengurusannya―
(a) boleh dipertuduh secara berasingan atau bersesama dalam
prosiding yang sama bersekali dengan syarikat itu; dan
(b) jika syarikat itu didapati telah melakukan kesalahan itu,
hendaklah disifatkan telah melakukan kesalahan itu
melainkan jika, dengan mengambil kira jenis fungsinya atas
sifat itu dan segala hal keadaan, dia membuktikan―
(i) bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa
pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya; dan
(ii) bahawa dia telah mengambil segala langkah yang
munasabah dan menjalankan segala usaha yang
wajar untuk menghalang pelakuan kesalahan itu.